Wednesday, February 22, 2012

Prayer - 2

Difficulties are stepping stone to success
Success is a series of steps slowly taken

એક રજકણ સુરજ થવાને શમણે ઉગમણે જઈ ઉડે.
તેમ...
અમારા પગ નિયમપાલનના ખાંડાની ધાર જેવા રસ્તે ડગુમગુ પડે.
પણ અમૃત નો છંટકાવ થતા જ બમણા ઉત્સાહ અને જોમથી પગ ઉપડે.
બીજાને માટે તો નિયમના પથ્થરો ગડથોલિયું ખવડાવનારા થઇ પડે.
પણ...
આપની કૃપાથી નિયમના પથ્થરો અમ માટે પગથીયા થઇ પડે.
અને નિયમરૂપી એક એક પગથીયું મળીને અક્ષરધામ જવાની સીડી થઇ પડે.
એ જ પ્રાર્થના સહ નડિયાદ છાત્રમંડળ ના શીશ આપના ચરણે નમી પડે.....


- નડીયાદ છાત્રમંડળ


( HDH Pramukh Swami Maharaj's 75th Birthday. Amrut Mahotsav. The birthday card was made in pyramid shape and it had steps. This poem was written on it. ) 

No comments: